APRODISCA edita un mapa de llenguatge no sexista

En els darrers anys, s’estan produint importants avanços en l’àmbit social i legislatiu que han propiciat canvis favorables per a aconseguir la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes. Aquests avanços són notables i visibles, no hem de cessar en el nostre interès d’eliminar qualsevol obstacle que existeixi perquè aquesta igualtat sigui plena. La presència actual de les dones en la vida pública i els rols nous que han assumit, tant en aquests espais com en la vida privada, tenen grans repercussions en el llenguatge que ens fan replantejar-nos els nostres hàbits lingüístics a fi de respondre amb aquesta nova realitat.

En una societat com la nostra, que demana una igualtat de drets i deures entre els sexes, el llenguatge, com a producte social, no sols ha de reflectir aquesta igualtat, sinó que també hi ha de contribuir. Fins que aquesta situació no canviï, no aconseguirem una societat igualitària, i amb aquest objectiu, des d’Aprodisca s’ha editat un mapa de llenguatge no sexista, un document que neix com a fruit del Pla d’Igualtat impulsat des de l’entitat que d’entre d’altres aspectes  incideix també en aconseguir una comunicació efectiva, que no sigui ambigua, discriminatòria ni excloent per a cap dels dos sexes.

Deixem aquí el nostre Mapa de llenguatge no sexista

Comentaris: